Danish Congo
Dutch Congo
English Congo
Finnish Kongo
French Congo
German Kongo
Greek Κονγκό
Hungarian Kongó
Italian Congo
Portuguese Congo-Brazzaville
Spanish Congo
Swedish Kongo
Polish Kongo
Russian Конго
Arabic الكونغو
Japanese コンゴ